Klokkenluidersregeling Bloemendaal & Wiegerinck accountants en adviseurs

De wetgeving voor accountantsorganisaties geeft aan dat elk accountantskantoor over een klokkenluidersregeling dient te beschikken.

De klokkenluidersregeling houdt in dat er een regeling is die waarborgt dat onregelmatigheden aan het licht gebracht kunnen worden, zonder dat de persoon die dat doet gevaar loopt. Daarnaast is vastgelegd hoe de accountantsorganisatie dit behandelt.

In de Verordening Accountantsorganisaties is dit als volgt opgenomen:

Artikel 32

 1. De accountantsorganisatie heeft een regeling die waarborgt dat personen van buiten de accountantsorganisatie en bij haar werkzame of aan haar verbonden personen zonder gevaar voor hun rechtspositie vermeende onregelmatigheden binnen of (mede) buiten de accountantsorganisatie aan de orde kunnen stellen. Deze regeling leidt ertoe dat klachten worden vastgelegd, vertrouwelijk en tijdig worden behandeld en dat de onregelmatigheden waarover wordt geklaagd, indien gegrond, tijdig worden afgehandeld door het nemen van passende maatregelen door de accountantsorganisatie.
 2. De in het eerste lid bedoelde regeling wordt in elk geval op de website van de accountantsorganisatie geplaatst. In geval een accountantsorganisatie niet over een website beschikt, verspreidt zij deze regeling op een andere wijze binnen de accountantsorganisatie en stuurt zij deze regeling desgevraagd toe aan personen buiten de accountantsorganisatie.

Klokkenluidersreglement

Definities In deze regeling wordt verstaan onder:

 • Kantoor : Bloemendaal & Wiegerinck accountants en belastingadviseurs
 • Melder : Een natuurlijk persoon, al dan niet in dienst van Bloemendaal & Wiegerinck accountants en belastingadviseurs, of een rechtspersoon die een melding doet die onder deze regeling valt
 • Directie : De directie van Bloemendaal & Wiegerinck accountants en belastingadviseurs, die belast is met de uitvoering en naleving van deze regeling
 • Vertrouwenspersoon: Natuurlijk(e) perso(o)n(en) die door de directie van Bloemendaal & Wiegerinck accountants en belastingadviseurs is (zijn) aangesteld in het kader van de klokkenluidersregeling.
 • Melding : Een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden met betrekking tot Bloemendaal & Wiegerinck accountants en belastingadviseurs of haar medewerkers, (onder andere) in verband met:
 1. een vermoeden van of werkelijk gepleegd strafbaar feit
 2. een vermoeden van of werkelijke schending van wet- en/of regelgeving
 3. een vermoeden van of werkelijk bewust onjuist of onrechtmatig verstrekken van informatie
 4. een vermoeden van of werkelijk bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over deze feiten of over andere feiten die het kantoor schade op kan leveren
 5. een vermoeden van of werkelijke schending van de op het kantoor geldende (gedrags)regels
 6. een vermoeden van of werkelijke intimidatie van medewerkers door collega’s of leidinggevenden

Procedure

Melder meldt zijn melding aan de vertrouwenspersoon van kantoor. Dit is schriftelijk mogelijk op het adres:

Bloemendaal & Wiegerinck accountants en belastingadviseurs
T.a.v. dhr. T.J.H. Wiegerinck of dhr. W.F. Welmers RB (vertrouwelijk)
Ruurloseweg 21
7151 LA Vorden

of digitaal naar: T.J.H. Wiegerinck (theo.wiegerinck@bloemendaalwiegerinck.nl) of W.F. Welmers RB (wilfred.welmers@bloemendaalwiegerinck.nl).

De behandelend vertrouwenspersoon legt de melding vast en bevestigt de ontvangst aan de melder binnen 5 werkdagen. Binnen 4 weken geeft de behandelende vertrouwenspersoon aan de melder aan hoe hij omgaat met de melding en wat het standpunt inzake de melding is. Eveneens wordt aangegeven wat te nemen of genomen stappen of maatregelen zijn.

Vertrouwelijkheid

De directie waarborgt ten allen tijde de anonimiteit van de melder die te goeder trouw is en volgens deze regeling de melding heeft gemaakt, tenzij de directie daarvoor van de melder een schriftelijke opheffing heeft ontvangen. Indien informatie verschaft moet worden aan een willekeurige derde, gebeurt dit te allen tijde zonder vermelding van de identiteit van melder en zo dat ten allen tijde de anonimiteit van de melder gewaarborgd blijft.

Inwerkingtreding

De regeling treedt in werking per 1 januari 2009. De regeling kan gewijzigd worden door de directie.

Publicatie

De regeling wordt gepubliceerd op de website, www.bloemendaalwiegerinck.nl en is op aanvraag verkrijgbaar bij Bloemendaal & Wiegerinck accountants en belastingadviseurs.

Rechtsbescherming

De directie draagt er zorg voor dat de werknemer die met inachtneming van de bepalingen in deze regeling een vermoeden van onregelmatigheid heeft gemeld, op geen enkele wijze in zijn positie wordt benadeeld als gevolg van het melden daarvan.